เที่ยวอยุธยา 1 วัน ล่องเรือ อยุธยา แกรนด์เพิร์ล เรือสำราญ เจ้าพระยา

ล่องเรือ แกรนด์เพิร์ล อยุธยา ล่องเรือ เจ้าพระยา กรุงเทพ อยุธยา 1 วัน จะพาท่านไปเยือน กรุงเก่า อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ มรดกโลก ของไทยเรา ออก เดินทางโดยรถ ท่องเที่ยวอยุธยา แล้วเดินทางกลับโดยเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยา หรู แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อมอาหาร กลางวัน บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ทัวร์อยุธยา ล่องเรือ ไปเช้าเย็นกลับ เต็มวัน เยี่ยมชม สถานที่ เที่ยวอยุธยา พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังเดิมที่งดงามของไทย วัดมหาธาตุ  วัดพระศรีสรรเพ็ชร วิหารพระมงคลบพิตร บ่ายเดินทางกลับ โดย เรือสำราญ แกรนด์เพิร์ล รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ล่องเรือ ชมวิว เจ้าพระยา ผ่านเกาะเกร็ด วัดพระแก้ว วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร 


ล่องเรือ อยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา เต็มวัน โดยรถโค้ช ปรับอากาศ ล่องเรือ สำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล 

เที่ยวอยุธยา 1 วัน ล่องเรือ อยุธยา แกรนด์เพิร์ล เรือสำราญ เจ้าพระยา

เที่ยวอยุธยา 1 วัน ล่องเรือ อยุธยา แกรนด์เพิร์ล เรือสำราญ เจ้าพระยา


ตอนเช้า ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อยุธยา โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวประวัติศาสตร์ อยุธยา ในระหว่างเดินทาง บนรถโค้ชปรับอากาศ  มัคคุเทศก์ นำเที่ยว จะให้การบรรยาย เกี่ยวกับ ทัวร์อยุธยา รายละเอียดต่่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อยุธยา และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยว ทริปอยุธยา ของวันนี้ ต่อลูกทัวร์ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้น มัคคุเทศก์ นำเที่ยว จะพาท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของ อยุธยา ดังต่อไปนี้


พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา พระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา พระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา พระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังฤดูร้อน ได้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระราชวังบางปะอิน พระราชวังฤดูร้อน อยุธยา,เที่ยวอยุธยา ล่องเรือ เต็มวัน พร้อมอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ท์นานาชาติ ชา กาแฟพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนครนั่นเอง หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะหนึ่ง แต่กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งโดยสุนทรภู่ซึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีได้ประพันธ์ถึงพระราชวังบางปะอินไว้ในนิราศพระบาท จนกระทั่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มการบูรณะพระราชวังขึ้น และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะครั้งใหญ่ โดยสร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่าง ๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ สถานที่ท่องเที่ยว สำคัญภายใน พระราชวังบางปะอิน ประกอบไปด้วย  พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร หอวิฑูรทัศนา พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ฯลฯ เป็นต้น. การแต่งกายในการเข้าชม พระราชวังบางปะอิน ต้องเรียบร้อย


วัดมหาธาตุ อยุธยา (วัดเศียรพระในต้นโพธิ์ ) 

วัดมหาธาตุ อยุธยา วัดเศียรพระในต้นโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยว อยุธยา ทัวร์อยุธยา เต็มวัน  

วัดมหาธาตุ อยุธยา วัดเศียรพระในต้นโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยว อยุธยา ทัวร์อยุธยา เต็มวัน  

วัดมหาธาตุ อยุธยา วัดเศียรพระในต้นโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยว อยุธยา ทัวร์อยุธยา เต็มวัน  

วัดมหาธาตุ อยุธยา , วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดมหาธาตุ อยุธยา แห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายใน วัดมหาธาตุ ประกอบไปด้วย พระปรางค์ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันพังทลายลงมาหมดแล้ว แต่ราชทูตลังกาที่ได้เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้ว่า ที่ฐานของพระปรางค์ มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยู่โดยรอบ รูปเหล่านี้อาจหมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล. เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางค์ขนาดเล็ก ซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา  วิหารที่ฐานชุกชี ของพระประธานในวิหาร กรมศิลปากรพบว่ามีผู้ลักลอบขุดลงไปลึกถึง 2 เมตร จึงดำเนิน การขุดต่อไปอีก 2 เมตร พบภาชนะดินเผาขนาดเล็ก 5 ใบ บรรจุแผ่นทองเบาๆรูปต่างๆ  วิหารเล็ก วิหารเล็กแห่งนี้ มีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ธรรมดา กรมศิลปากรจะต้องตัดต้นไม้ออก แต่ที่นี่ดูจะว่าเป็นที่ยกเว้น  พระปรางค์ขนาดกลาง ภายในพระปรางค์ มีภาพจิตรกรรม เรือนแก้ว ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติ  ตำหนักพระสังฆราช บริเวณพื้นที่ว่างทางด้านทิศตะวันตก เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งพระตำหนักพระสังฆราช ราชทูตลังกาได้บอกไว้ว่า เป็นตำหนักที่สลักลวดลายปิดทอง มีม่านปักทอง พื้นปูพรม มีขวดปักดอกไม้เรียงรายเป็นแถวเพดานแขวนอัจกลับ (โคม) มีบังลังก์ 2 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ สำคัญภายใน วัดมหาธาตุ อยุธยา.


วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยา


วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร.วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง " เหมือนวัดพระแก้ว คู่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยว และ สำคัญภายใน วัดพระศรีสรรเพชญ์ ประกอบไปด้วย เจดีย์สามองค์ เป็นเจดีย์ศิลปะแบบลังกา


วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร อยุธยา 

วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร พระมงคลบพิตร อยุธยา ทัวร์อยุธยา ล่องเรือสำราญ เที่ยวอยุธยาวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานกันว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยตามพงศาวดาร วิหารพระมงคลบพิตรนั้น เดิมประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกของ พระราชวังหลวง บางคนสันนิษฐานว่า เคยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่วัดชีเชียงมาก่อน ในปี พ.ศ. ๒๑๔๖ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้ชลอมาไว้ทางด้านทิศตะวันตก แล้วให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้ โดยมีหลักฐานจากภาพวาดของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่าเป็นรูปร่างคล้ายๆมณฑป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๔๖ แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปต้องอสนีบาต (ฟ้าผ่า) ไฟไหม้เครื่องบนมณฑปหักพังลงมาต้องพระเศียรหัก สมเด็จพระเจ้าเสือ จึงโปรดฯให้แปลงมณฑปเป็นวิหารแต่ยังคงส่วนยอดของมณฑปไว้ แล้วซ่อมพระเศียรพระพุทธรูปใหม่ กระทั่งในรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่หมด เปลี่ยนหลังคาคล้ายในปัจจุบัน เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายวิหารและพระพุทธรูปถูกไฟไหม้ ชำรุดทรุดโทรม เครื่องบนวิหารหักลงมาต้องพระเมาฬี และพระกรข้างขวาหัก ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ สมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ ตำแหน่งสุมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา คุณหญิงอมเรศร์สมบัติกับพวก ได้ขอยื่นเรื่องซ่อมแซมวิหาร แต่รัฐบาลไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการที่จะรักษาตามแบบอย่างทางโบราณคดี โดยจะออกแบบให้ปูชนียสถานกลางแจ้งเหมือนไดบุซึของญี่ปุ่น แต่ด้วยเวลานั้นรัฐบาลยังไม่มีงบประมาณพร้อมในการดำเนินการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้เริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารและองค์พระพุทธเสียใหม่ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ในคราวบูรณะพระมงคลบพิตรในปี พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรได้พบพระพุทธรุปบรรจุไว้ในพระพาหา (แขน) เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ปัจจุบัน จะมีนักท่องเที่ยวมาสักการะ ขอพร พระมงคลบพิตร ที่ พระวิหารมงคลบพิตร อยุธยา  เนื่องแน่น มิขาดสาย 


ขอต้อนรับท่านสู่ เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน นานาชาติ 

เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน นานาชาติ 

เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน นานาชาติ ล่องเรือ ทัวร์อยุธยา 

เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน นานาชาติ ล่องเรือ ทัวร์อยุธยา 

เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ พร้อม บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน นานาชาติ ล่องเรือ ทัวร์อยุธยา 

ล่องเรือ อยุธยา เต็มวัน ชมวิว เจ้าพระยา

ล่องเรือ อยุธยา เต็มวัน ชมวิว เจ้าพระยา

ทริป ช่วงบ่าย : มัคคุเทศก์ นำเที่ยวจะพาท่าน ลงเรือแกรนด์เพิร์ล พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากนอกเมือง เข้าสู่ เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร.เรือสำราญ เจ้าพระยา แกรนด์เพิร์ล ครูซ จะล่องผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ริมน้ำเจ้าพระยา สถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น เกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี สะพานพระราม 8 สะพานปิ่นเกล้า โรงพญาบาลวัดระฆังโฆสิตาราม วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 


โปรแกรม ล่องเรือ อยุธยา เต็มวัน 

 • 06.30 น. รับลูกค้าที่โรงแรม ใน กรุงเทพมหานคร (รับเฉพาะบางพื้นที่ และ บางโรงแรม ใน กทม. รบกวสอบถามแผนกรับจอง )
 • 07:30 น. รถโค้ช ปรับอากาศ ชั้นดี นำท่าน มุ่งหน้า สู่ อยุธยา พร้อม ทัวร์อยุธยา
 • 09:00 น. นำท่านเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวอยุธยา อันดับ แรก คือ พระราชวัง บางปะอิน ( พระราชวังฤดูร้อน ) ซึ่ง พระบาทสมเด็จ พระปิยะมหาราช ได้ทรงโปรดให้ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน และยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญๆ ในอดีต ใน อยุธยา และวัดที่สำคัญ วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม นำพาท่านท่องเที่ยววัด อยุธยา ที่สำคัญ อีก แห่ง คือ วัดพระศรีสรรเพ็ชร และ วิหารพระมงคลบพิตร.วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 
 • 12:45 น. ขอเชิญท่านลง เรือสำราญ แกรนด์เพิร์ล ครูสก์  ที่ ท่าเรือ วัดช่องลม  พร้อมรับประทานอาหาร กลางวัน แบบบุฟเฟ่ท์ นานาชาติ 
 • 13.00 น. ในขณะที่ท่านกำลัง เพลิดเพลิน กับการรับประทานอาหาร กลางวัน บน เรือแกรนด์เพิร์ล Grand Pearl Cruise , เรือสำราญ หรู แห่งท้องน้ำ เจ้าพระยา  จะนำพาท่าน ล่องตามสาย แม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธาน - กรุงเทพมหานคร  พร้อม ชม ทัศนียภาพ วีถีชีวิต แห่ง การเป็นอยู่ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา เรือแกรนด์เพิร์ล  จะพาท่าน  ล่องเรือ ผ่าน สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา  เช่น เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ พี่น้อง ชุมชนชาวมอญ ได้อาศัย ริมเจ้าพระยามานมนาน คู่ประวัติศาสตร์ ยาวนาน พร้อม ผ่าน ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี ที่มี อายุเก่าแก่ และ ทำ ด้วยไม้สักทอง ใหญ่ ที่สุดริมน้ำเจ้าพระยา นนทบุรี บรรยากาศ แบบชิว ๆ บน แกรนด์เพิร์ล Grand Pearl 
 • 15.00 น. ชา กาแฟ พร้อม เสิร์ฟท่าน ขณะนั้นท่าน จะได้เห็น สถาปัตยกรรม อันสวยงาม ริมฝั่งเจ้าพระยา อาทิเช่น สะพานพระราม 8 - วัดพระแก้ว - วัดอรุณราชวรวิหาร ตามลำดับ 
 • 16.00 น.  ถึง ท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา จบ ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา เต็มวัน  - กรุงเทพมหานคร  พร้อม ชม ทัศนียภาพ วีถีชีวิต แห่ง การเป็นอยู่ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา เรือแกรนด์เพิร์ล  จะพาท่าน  ล่องเรือ ผ่าน สถานที่สำคัญต่าง ๆ ของ แม่น้ำเจ้าพระยา  เช่น เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ พี่น้อง ชุมชนชาวมอญ ได้อาศัย ริมเจ้าพระยามานมนาน คู่ประวัติศาสตร์ ยาวนาน พร้อม ผ่าน ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี ที่มี อายุเก่าแก่ และ ทำ ด้วยไม้สักทอง ใหญ่ ที่สุดริมน้ำเจ้าพระยา นนทบุรี บรรยากาศ แบบชิว ๆ บน แกรนด์เพิร์ล Grand Pearl 
 • 15.00 น. ชา กาแฟ พร้อม เสิร์ฟท่าน ขณะนั้นท่าน จะได้เห็น สถาปัตยกรรม อันสวยงาม ริมฝั่งเจ้าพระยา อาทิเช่น สะพานพระราม 8 - วัดพระแก้ว - วัดอรุณราชวรวิหาร ตามลำดับ 
 • 16.00 น.  ถึง ท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา จบ ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา เต็มวัน
ทัวร์ อยุธยา ล่องเรือ ราคา
ผู้ใหญ่ 2200 บาท  
   เด็ก 1900 บาท
*
ราคาเด็ก: อายุต่ำกว่า 9 ปี

ราคานี้ได้รวม

 • รถโค้ชนำเที่ยวอยุธยา
 • มัคคุเทศก์ นำเที่ยว ทัวร์อยุธยา 
 • ค่าธรรมเนียม ทุกสถานที่ เที่ยวอยุธยา
 • อาหาร กลางวัน สไตล์บุฟเฟ่ท์ ไทย นานาชาติบน เรือแกรนด์เพิร์ล พร้อม ชา กาแฟ
 • รถรับ-ส่ง โรงแรม
 คลิ๊กจองที่นี่ BOOKING NOW 


ทัศนียภาพ ความสวยงาม แหล่งท่องเที่ยว สองฝั่ง ริมน้ำ เจ้าพระยา 

เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง พระเจดีย์มุเตา หรือ “เจดีย์เอียง” ของวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญญลักษณ์ ของ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  อายุราว 300 ปี

สะพานพระราม 8 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์

วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่

พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ

สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์

วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี

ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลา


 • เกาะเกร็ด ชุมชน ชาวมอญ 

เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง พระเจดีย์มุเตา หรือ “เจดีย์เอียง” ของวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญญลักษณ์ ของ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  อายุราว 300 ปี ภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญ เกาะเกร็ด เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่ เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 คลองลัดดังกล่าวเรียกว่า "คลองลัดเกร็ดน้อย" หรือ "คลองเตร็ดน้อย" เกาะเกร็ดเป็นย่านชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นทั้งชุมชนค้าขายและเป็นที่ตั้งด่านตรวจเรือต่าง ๆ ที่จะเดินทางผ่านไปยังอยุธยา เมื่อครั้งคราวในอดีต ปัจจุบัน เกาะเกร็ด เป็น แหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง ของ จังหวัด นนทบุรี

 • สะพานพระราม 8 

สะพานพระราม 8 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สะพานพระราม 8 นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระองค์มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้าง สะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อบรรเทาการจราจรบน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศ สะพานพระราม 8 ช่วยเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีให้สะดวกสบายขึ้น ซึ่งจะช่วยระบายรถบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ถึง 30% และบนสะพานกรุงธน อีก 20% และยังสามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณในเมือง โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เวลา 7:00 น. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน.

 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

วัดระฆังโฆสิตาราม ชื่อเต็ม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง,วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยรัตนโกสินทร์ “วัดระฆังโฆสิตาราม” นอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้และเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” ภายในวัด มีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว มีพระราชประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ให้สวยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฎก วัดระฆัง เป็น วัดท่องเที่ยว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีประวัติศาสตร์คู่คนไทยมานมนาน.

 • พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว 

พระบรมมหาราชวัง ทิวทัศน์ สวยงาม ตระการตา คู่ ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ ของโลก ที่นักท่องเที่ยว นิยมมา เมื่อมาถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยว ต้องมา เที่ยวพระบรมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว แห่งนี้ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ตั้งอยู่พื้นที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สำคัญลักษณะเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับท้องสนามหลวง  ทิศตะวันออก ติดกับกระทรวงกลาโหม ทิศใต้ ติดกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

 • วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง

วัดอรุณ, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว เมื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม”

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

วัดกัลยามิตร หรือชื่อเต็ม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ "วัดกัลยา" วัดหลวงพ่อโต  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตร ว่าที่สมุหนายก ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่ และเรียกกันต่อมาว่า "หมู่บ้านกุฎีจีน" สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมือง อย่างเช่นวัดพนัญเชิง หลวงพ่อโต วัดกัลยามิตร เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง วัดกัลยามิตร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ ๓ 

 • สะพานพุทธ 

สะพานพุทธ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กับปลายถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ปัจจุบันสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี พ.ศ. 2472 เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร 

 • โบสถ์ซางตาครู้ส วัดซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน 

วัดซางตาครู้สเป็น คริสต์ศาสนสถาน เก่าแก่ อายุนับร้อยปี ที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าวัด หันออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่ตั้งของ วัดซางตาครู้ส อยู่ใกล้กับพระราชวังเดิม สมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานที่ดินให้แก่ชาวโปรตุเกสซึ่งร่วมทำการศึกต่อต้านพม่าจนได้รับชัยชนะ ก่อตั้งโดย นักบวชชาวโปรตุเกส โบสถ์ซางตาครู้ส มีสถาปัตยกรรมที่เป็นโดมแบบอิตาลีที่โดดเด่น คล้ายคลึงกับ ยอดโดมมหาวิหารฟลอเรนซ์ ที่งดงามคู่ แม่น้ำเจ้าพระยา.

 • โรงแรม ริมน้ำเจ้าพระยา 5 ดาว 

ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ของ โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำ เจ้าพระยา ทำให้เกิดทัศนีย์ภาพ สวยงาม คู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมแชงกรี-ลาAyutthaya Tour Bangkok by River Cruise Reviews on Youtube