Thailand Cruise Bangkok Dinner Cruise Ayutthaya River Cruise Rice Barge Dinner Cruise Bangkok Thailand
 

ท่องเที่ยว แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ แห่งสยาม เจ้าพระยา สายน้ำ ประวัติศาสตร์ คู่ไทย มานมนาน.
แม่น้ำเจ้าพระยา เป็น แม่น้ำ สายหลักสายหนึ่ง ของ ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวจาก แม่น้ำสายหลัก สองสายทางภาคเหนือ คือ แม่น้ำปิง และ แม่น้ำน่าน ไหลมารวมตัวกันที่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสายเดียวโดยเรียกรวมทั้งหมดว่า "แม่น้ำเจ้าพระยา" และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

 สัมผัส ท่องเที่ยวทางน้ำ เจ้าพระยา กรุงเทพฯ ได้ทุกวัน 
แม่น้ำ เจ้าพระยา บางกอก ,  เมืองไทยในอดีตเป็นเมืองน้ำ การสัญจรไปมามักจะอาศัย แม่น้ำ ลำคลอง เป็นหลัก โดยเฉพาะ แม่น้ำใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเปรียบเป็นเส้นทางหลวงของประเทศ ดังนั้น สองฝั่งแม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา จึงอุดมไปด้วยสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมธรรม และ ย่านการค้า จวบจนปัจจุบัน ตลอดสอง ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา แวดล้อม ด้วย 
 

 
มรดกทางสถาปัตยกรรม ล้ำค่าทีมีทั้งสถาปัตยกรรมไทย และที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านั้น ตลอดลำน้ำ เจ้าพระยา ยังมีสิ่งก่อสร้าง ที่ทันสมัย ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของเมืองสมัยใหม่ เช่นสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีอยู่มากมาย ยามค่ำคืนแสงสีที่ฉาบฉายอยู่บน สะพานเหล่านี้ได้สร้างทัศนียภาพงดงามให้กับผู้ ล่องเรือ ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืน ของ ล่องเรือ เจ้าพระยา.
แหล่งท่องเที่ยว ทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
เวียงวัง พระบรมหาราชวัง วัดพระแก้ว
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของงานสถาปัตยกรรมชั้นยอดของไทย การังสรรค์งานเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นด้วยความ ศรัทธา อย่างสูงยิ่ง ทั้งต่อสถาบัน พระมหากษัตรย์ และพระพุทธศาสนา จึงทำให้งานวิจิตรศิลป์ที่สรรค์สร้างขึ้นมามีความงดงาม เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ว่าจะเป็น 
พระบรมมาหาราชวัง  วัดพระแก้ว
ที่ตั้งตระหง่านริมฝั่งน้ำโดยมี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดดเด่นเป็นประธาน รายรอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวรวิหาร มี พระปรางค์ ที่ได้รับการพัฒนาจาก ปรางค์ขอม ให้มีทรวดทรงสวยงามตามอุดมคติไทย แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของช่างไทยแต่โบราณในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางศิลปะให้สอดคล้องกับรสนิยมแบบไทย ตลอดจนความสง่างามของการวางผังของ   วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร มหาวิหารคู่กรุงเทพ ฯ เฉกเช่นเดียวกับ วัดพนัญเชิง แห่งกรุงศรีอยุธยา
 เคหา
นอกจาก พระบรมมหาราชวัง และ ศาสนสถาน ในพุทธศานาแล้ว อาคารที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้าง ตามแบบ สถาปัตยกรรมตะวันตก ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการผสานกลมกลืนของคนไทยได้เ วัดกัลยามิตรป็นอย่างดี
 อาคารเหล่านี้ตั้งอยู่สองผั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเหนือ พระบรมมหาราชวัง ขึ้นไป เป็นที่ตั้งของวังเจ้านาย ทีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตะวันตกทีงดงาม เช่น ตำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม  สถปัตยกรรมแบบเยอรมัน และ ศาลาท่าน้ำ วังเทวะเวสม์  ทีมีความสวยงาม 
 
พาณิชย์ การค้าขาย
เลยจาก พระบรมราชวัง ลงไปทางใต้ เป็นที่ตั้งของย่านการค้าของคนหลายเชื้อชาติ ที่มีทั้งอาคารพาณิชย์ และศาสนาถาน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเอื้ออารีของคนไทยต่อผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของกรุงเทพ ฯ ย่างการค้าเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์การค้าของประเทศไทยที่มีต่อนานาประเทศนับแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ได้แก่ ย่านการค้าของชาวมุสลิมอินเดีย คือ ย่านมัสยิดตึกแดง และ มัสยิดตึกขาว  อันแสดงให้เห็นถึงสายใยทางการค้าระหว่างอินเดียและสยามแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ย่านการค้าของชาวจีนมีอยุ่ทั้งสองฟากผั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งกรุงเทพฯ คือ ย่านเยาวราช ฝั่งธนบุรี มีฮวยจุงล่ง ท่าเทียบเรือกลไฟเป็นศูนย์กลางทางการค้าทีสำคัญมาแต่ครั้งสมัยราชกาลที่ 4 ย่านตลาดน้อย  เป็นย่านที่ชาวตะวันตกเข้ามาตั้งห้างร้าน มีอาคารพาณิชย์ ที่มีความงามทางสถาปัตจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาพันธ์อันใกล้ชิดทางการค้ากับชาติตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์  และศาสนสถานสำคัญอย่าง โบสถ์กาลหว่าร์ 
 เจ้าพระยา แม่น้ำแห่งสยาม วิถีชีวิต การเป็นอยู่
 แม่น้ำเจ้าพระยา เป็น แม่น้ำ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไทยอย่างแนบแน่น เป็นสถานที่ประกอบ พระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น พระราชพิธี พระราชทานผ้ากฐิน เป็นต้น
 การที่พระมหากษัตริย์เสด็จ ฯ ด้วยกระบวนเรือพราชพิธี หรือการเสด็จ ฯ ทางชลมารคนั้นเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติที่ยึดถือมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ราชทูตของเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในครั้งนั้น  ในครั้งนั้น ราชสำนักสยามได้จัด เมื่อราชกาลที่ 1 สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขบวนเรือพระราชพิธีขึ้นมา เรือเหล่านี้สร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม เพือประกอบพระเกียรติยศของพระมาหากษัตริย์ และได้รับการศึกษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานทุกเมื่อ โดยเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และบนฝั่งน้ำเจ้าพระยานี้อีกเช่นกัน เป็ฯที่ประดิษฐานของปฐมบรมราชานุสรณ์ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งกรุงเทพฯ  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ผู้รังสรรค์ขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความวิจิตรงดงามเหล่านี้ 
ล่องเรือ เที่ยวคลอง ชม วิถีชีวิตริมฝั่งน้ำ
 ถ้าจะเปรียบ แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นถนนหลวงแล้ว ลำคลอง ต่าง ๆ ที่แยกย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาก้อเปรียบได้รับ ตรอกซอกซอย อันเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชาวกรุงเทพฯ ในอดีต ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดวิถีริมน้ำยังคงพบเห็นได้ในกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะวิถีชีวิตริม น้ำอันสงบร่มรื่นใน คลองบางกอกน้อย ถึงแม้ว่ารุปลักษณ์ของบ้านเรือนริมน้ำจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายแห่งความเป็นไทยอย่างเปี่ยมล้น
 สถานที่ชุมนุมของชาวคลอง คงจะหนีไม่พ้น ตลาดน้ำ ดังเช่น ตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่พ่อค้า แม่ขายต่างพายเรือนำสินค้าที่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรออกมาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีอาหารและขนมนานาชนิดทีทำให้เพลิดเพลินกับการรับจ่าย  ถ้า ล่องเรือ ลึกเข้าไปใน คลองมหาสวัสดิ์  จะพบกับสวนผลไม้ อันเป็นลักษณะเด่นของ พื้นที่ภาคกลางที่มี ผืนดินแถบนี้จึงเหมาะแก่การปลูกผลไม้นานาพันธ์มาแต่ครั้งโบาณ
 
 
 แสงสี แห่งสายน้ำ ดินเนอร์ ล่องเรือ เจ้าพระยา  
 ยามค่ำคืนมาเยือน สายน้ำแห่งอารยธรรมล้ำค่าของกรุงเทพ ฯ ก็กลับพลิกโฉมอร่ามเรืองด้วยแสงสีที่ฉายส่งไปยังสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบริมสองฝั่ง แม่น้ำเ จ้าพระยา ไม่เพียงเท่านั้น สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อันได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่เพียงเท่านั้น สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อันได้แก่ สะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา ตามจุดต่าง ๆ ตลอดจนตึกระฟ้าทีมีอยู่มากมายก่อให้เกิดทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ตรึงตราตรึงใจไม่รู้ลืม
ด้วยเหตุนี้  แม่น้ำเจ้าพระยา  จึงมี บริการ ล่อง เรือสำราญ เจ้าพระยา เพื่อชื่นชมกับบรรยากาศที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นความลังเมลืองระยิบระยับของ พระบรมมหาราชวัง ความยิ่งใหญ่ ของสะพานพระราม 8 ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ มีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพรบรมเชษฐาธิราช ซึ่งแสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรรีวงค์
 นอกจากนี้ อาคารสมัยใหม่รูปทางแปลกตา ริ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสได้ถึงพลวัตรของมหานครแห่งวัฒนธรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 200 ปี
เทศกาล แห่งสายน้ำ เจ้าพระยา ค่ำคืน จรัสแสง
คนไทยเป็นชนชาติทีชื่นชอบความสนุกสนานรื่นเริง เมื่อใดทีมีโอกาสสำคัญทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อ แม่น้ำเจ้าพระยามักจะเป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งของศูนย์กลางความรื่นเริงเหล่านั้น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มักจะเป็นสถานที่มีการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการวัด หรือโรงแรม เช่นใน วันลอยกระทง ผู้คนประดิษฐ์กระทงเพื่อนำไปลอยใน แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งบริเวณท่าเรือและเชิง สะพานข้ามแม่น้ำตลอดสายน้ำ ดังเช่น สะพานพระราม 8 มักจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่จะมาลอยกระทงนับแสนทำให้ตลอดลำน้ำสว่างไสว ไปด้วยดวงประทีปจาก กระทง
 ในเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาล ปีใหม่ ท้องฟ้าเหนือสายน้ำ เจ้าพระยา จะประดับประดาด้วยดอกไม้เพลิงนานาชนิดหลากสีสันอันตระการตาอย่างยิ่ง
 การ ล่องเรือ ใน แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับ ฉลองการขึ้น ปีใหม่ และชื่นชมความงดงามของ ดอกไม้ไฟจึงเป็นโอกาสพิเศษที่น่ารื่นรมย์อยู่ไม่น้อยและในโอกาสพิเศษจะมีการแสดงแสงสีริมฝั่งน้ำเช่นแม่น้ำของแผ่นดินที่บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญแห่งสายน้ำทีผูกพันกับชาวกรุงเทพฯ มาช้านาน..
 

BANGKOK CRUISE TRIP DAILY POPULAR NOW !!
 DINNER CURISE IN BANGKOK Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- Grand Pearl  Dinner Cruise 
- White Orchid River Cruise
- Chao Phraya Cruise
- Chao Phraya Princess Cruise
- Wanfah Cruise
- Loynava Cruise
- Manohra Cruise
 CHAO PHRAYA RIVER RICE BARGE Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- Bangkok Rice Barge Canal Tour
 BANGKOK AYUTTHAYA CRUISE TOUR Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- White Orchid River Cruise
- River Sun Cruise
 BANGKOK AYUTTHAYA OVERNIGHT CRUISE
- Mekhala Cruise
 BOAT RENTAL PRIVATE PARTY BANGKOKCruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- Charter Private Boat
 
  ล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา ดินเนอร์ แม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือ ทัวร์อยุธยา
 ล่องเรือ ดินเนอร์ แม่น้ำเจ้าพระยา Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- เรือแกรนด์เพิร์ล ครูซส์ ดินเนอร์ 
- เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ดินเนอร์
- เรือเจ้าพระยาครูซส์ ดินเนอร์
- เรือเจ้าพระยาปริ้นเซสส ครูซส์ ดินเนอร์ 
- เรือแว่นฟ้า ดินเนอร์ ทรงไทย รำไทย
- เรือลอยนาวา ดินเนอร์ ทรงไทย
- เรือมโนราห์ ดินเนอร์ ทรงไทย
 ล่องเรือ เที่ยวคลอง แม่น้ำเจ้าพระยา Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- เรือเที่ยวคลอง เทียวคลองบางกอกน้อย
 ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา ทัวร์อยุธยา 1 วัน Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ครูชส์ 
- เรือริเวอร์ซัน
 ล่องเรือ เที่ยวอยุธยา ทัวร์อยุธยา 2 วัน 1 คืน เรือนอน
- เรือเมขลา
 บริการเช่า เหมาลำ เรือแม่น้ำเจ้าพระยา Cruise in Thailand , Bangkok Dinner Cruise and Ayutthaya River Cruise
- ล่องเรือ เหมาลำ จัดงานเลี้ยง ต่าง ๆ Charter Private Boat

Bangkok Hotels Resorts in Thailand Discount and Promotion NOW !!!
  Thailand THighlight Tour & Travel , Bangkok Sight Seeing Tour , Kanchanburi River Kwai Tiger Temple Tour, all your destination in Thailand


HOME About us Contact us  
   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
THAI RIVER CRUISE
Email : info@thairivercruise.com